İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

Zekeriyya (Aleyhisselam)


Anasayfa MAKALELER Zekeriyya (Aleyhisselam)

ZEKERİYYA (Aleyhisselam)

 

dumanl.jpgİsrailoğulları Beytül Makdis’i onarmışlar ve her türlü nimete sahib olmuşlardı. İstedikleri kişiyi başlarına imam seçme özgürlüğüne sahip-tiler.

O zamanlarda aralarında bir peygamber yoktu. Bu sebebten Allah’tan peygamber isterlerdi. Ondan sonra Allah onlara Zekeriyya (Aleyhisselam)’ı peygamber olarak gönderdi. Zekeriyya (Aleyhisselam) Süleyman (Aleyhisselam)’ın soyundandır.O devirde İsrail oğulları erkek çocuklarını mescide adarlardı. Adanan çocuklar, gece gündüz ibadet edip ilimle meşgul olurlardu.

Zekeriyya (Aleyhisselam)’ın baldızı Hanne, hep oğlan çocuğu doğururdu. Fakat hiç birini mescide adayamadı. Son olarak gebe kalınca:

“Ya Rabbi! Ben karnımda olanı sana adadım. Bunu benden kabul buyur” diyerek dua etti.

Erkek çocuk beklerken kız çocuğu doğurunca Hanne utandı ve “Ya Rabbi! Ben onu kız doğurdum” dedi.

Allah, adı Meryem olan kızı erkek çocuk gibi kabul edip Zekeriy-ya (Aleyhisselam)’a onu kabul ettiğini vahy etti. O da Hanne ve kocası İmran’a durumu bildirince kızlarını mescide yerleştirdiler.

Kız çocuğu mescide götürmek adet olmadığı için herkes çok şaşırdı ve karşı çıktı. Zekeriyya (Aleyhisselam)’a gelerek yanlış bir iş yaptığını söylediler. O da bunu yalnız Allah’ın emriyle yaptığını söyledi.

Ve böylece Hazreti Meryem, mescide konuldu ve kura sonucu öğrenimi ve bütün işlerini Zekeriyya (Aleyhisselam) üstlendi.

Zekeriyya (Aleyhisselam) onu bir odaya koydu ve kapısını kilitledi. Yalnız o gidip geliyor ve ona Tevrat okuyordu.

Bir gün Zekeriyya (Aleyhisselam) Meryem’in yanına girdi. Onun yanında mevsimi olmayan meyveler görünce ona:

“Bunları sana kim getirdi” dedi. Meryem: “Rabbim” diye cevap verdi.

Zekeriyya (Aleyhisselam)’ın çocuğu olmuyordu. Bunun için Allah’-tan bir oğlan çocuğu istiyordu. Onun erkek evlad istemesinin sebebi kendisinden sonra şeriatını devam ettirmesi içindi.

Allah, onun duasını kabul etti ve onu bir oğlan çocuğu ile müjde-ledi. Bu müjdeyi alan Zekeriyya çok sevindi ve:

“Ya Rabbi! Benim için bir alamet kıl” dedi. Allah’ta alamet olarak ona:

“Üç gün insanlarla işaret ile konuş, sabah akşam beni çokca zikret ve namaz kıl” buyurdu.

Oğlu dünyaya geldi. Adını Yahya koydu. Allah ona peygamberlik verdi. Sonunda kavmi Zekeriyya (Aleyhisselam)’a iftira atarak onu öldür-me sevdasına düştüler. Bunu duyan Zekeriyya (Aleyhisselam) onlardan kaçtı ve bir ağaca girdi.

Onlar onu ne kadar aradıysalarda bulamadılar, fakat lanetli şeytan onlara ağaca girdiğini haber verdi. Onlarda ağacı testere ile ortadan ikiye yardılar ve böylece Allah’ın masum peygamberini şehid ettiler.

 YAHYA (Aleyhisselam)

Babasının ölümünden sonra ortaya çıkarak insanlara otuz yıl nasihat etti. İsa (Aleyhisselam)’ın geleceğini ve bir takım mucizeler göstereceğini bildirdi.

Ne vakit İsa (Aleyhisselam) gelip peygamberliğini bildirince, ona ilk inanan Yahya (Aleyhisselam) olmuştur.

Yahya (Aleyhisselam) hayatında hiç evlenmemiştir. Bazı rivayetler de evlenmiş olup hanımına hiç yanaşmamıştır. Nefsini şehvetten men etmek için iffet ve takvasından dolayı bütün dünya lezzetlerini terk etmiş, küçükken bile oyun oynamamıştır. Kendisini oyuna çağıranlara “ben oyun için yaratılmadım” diye cevap vermiştir.

Zamanın padişahına istemediği bir hükmü verince, Yahya aleyhisselam’da şehid edilmiştir.

 İSA (Aleyhisselam)

İsa (Aleyhisselam) Meryem validenin oğludur. Allah onu babasız yaratmıştır. Halk bunu görünce inanmamış Meryem’e iftira etmiş ve:

“Senin baban kötü biri değildi, anan da çirkin bir iş işlememiştir” dediler. O ise ,onlara cevap vermemiş kucağındaki bebeği işaret etmişti.

İsa (Aleyhisselam)’ın mucizeleri daha küçükken başlamış, beşikte konuşup:

“Ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Beni, nerede olursam mübarek kıldı ve anneme itaatkar etti” dedi. Onun konuşmasına hayret eden İsrailoğulları yine inan-madılar.

İsa (Aleyhisselam) büyümüş, Allah ona hem peygamberlik, hemde bir çok mucize vermişti.

Onun elinde alacalar, körler, deliler iyileşiyor, ölüler diriliyor. Kavmine pek çok mucizeler göstermiş fakat ona inananlar on iki kişiyi geçmemiştir ki bunlara Havariler denir.

İsa (Aleyhisselam) havarileriyle birlikte ibadet eder, acıkınca gök-ten sofra iner yerlerdi.

Yahudiler ona sihirbaz deyip öldürmeye karar verdiler ve çarmıh hazırladılar.

İsa (Aleyhisselam) durumu öğrenince bir eve gizlendi, ne kadar aradıysalarda onu bulamadılar.

Bir gece İsa (Aleyhisselam) havarileriyle oturdu ve onlara hizmet edip yemek yaptı, onlara elleriyle su dökerek ellerini yıkadı. Onlar bu filleri uygun görmeyince İsa (Aleyhisselam):

“Bu gece benim yaptıklarımdan bir şeyi kabul etmeyen benden değildir, bende ondan değilim” deyince hepsi razı oldular.

Sizden istediğim, benim için Allah’a dua edip ölümümü geciktir-mesini istemenizdir. Bunun üzerine havariler daha dua etmeden uyuya kaldılar. İsa (Aleyhisselam) onları uyandırınca: “Size ne oldu ki bana yardım etmediniz” dedi. Onlar da:

“Ne hikmettir ki biz bu gece uykusuz durmaya güç yetire-miyoruz” dediler. İsa (Aleyhisselam) da:

“İçinizden biri beni düşmanlarıma çok ucuza satacak ve beni ele verecek” dedi.

Bu söz üzerine havariler üzüldüler. Sabah olunca içlerinden biri çarşıya indi. Yahudiler onu görünce:

“Tamam bu İsa’nın adamlarındandı, ona İsa’yı soralım” dediler. Ve:

“Çabuk İsa’nın yerini söyle, yoksa seni öldürürüz” deyip eline para sıkıştırdılar. O da onları İsa (Aleyhisselam)’ın kaldığı eve götürdü.

Yahudilerin biri İsa’yı öldürmek için içeri girdi. Faklat onu göre-medi. Onu ararken biraz gecikti. O anda Allah, onu İsa (Aleyhisselam)’a benzetti.

Dışarı çıktığında yahudiler onu İsa sanarak öldürüp çarmıha gerdiler. Sonra astıkları kişiye iyice baktıklarında onun yüzünün İsa’ya, bedenin ise kendi arkadaşlarına benzediğini gördüler. Ve aralarında büyük bir ihtilafa düştüler.

Öte yandan Meryem valide ile, İsa (Aleyhisselam)’ın delilikten kurtardığı bir kadın oturup İsa (Aleyhisselam) için ağlamaya başladılar. İsa (Aleyhisselam) Allah’ın izni ile onların yanına vardı ve :

“Kime ağlıyorsunuz?” dedi. Onlar da:

“Sana ağlıyoruz” dediler. İsa (Aleyhisselam):

“Ağlamayın, o öldürülen kişi ben değilim. Allah beni onların elin-den kurtarıp göğe kaldırdı” dedi. İsa (Aleyhisselam) semada diridir.

İsa (Aleyhisselam) kıyamete yakın bir zamanda tekrar yeryüzüne inecek ve islam dini ile amel edecektir. Haçı kırıp, Deccalı öldürecektir. Yeryüzünde kırk sene kalacak, sonra diğer insanlar gibi vefat ederek Peygamberimizin yanına veya Beytül Makdise defnolunacaktır.

Meryem valide, oğlunun göğe kaldırılışından sonra altı sene daha yaşamış ve elli iki yaşında ahirete intikal etmiştir.

Sponsor