İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

Haccın ve Umrenin Fazileti 2


Anasayfa HADİS Haccın ve Umrenin Fazileti 2

Haccın ve Umrenin Fazileti-2

 

Ebû Hüreyre radıyallahü anh'dan: (Allah Resulü sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu:) "Yaşlının, küçüğün, güçsüzün ve kadının cihadı: Hac ile umredir." [Nesâî]

Ebû Hüreyre radıyallahü anh'dan: (Allah Resulü sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu:) "Hacılar ve umreciler Allah'ın elçile­ridir; dua ettiklerinde kabul eder; mağfiret dilediklerinde onları bağışlar." [İbn Mâce]

Ebû Hüreyre radıyallahü anh'dan: (Allah Resulü sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu:) "Kim hac yolculuğuna çıkıp da yolda ölürse, Kıyamete kadar ona hac sevabı yazılır. Kim de gazi olarak çıkarsa ona da ga­zi sevabı yazılır." [Taberanî, Mu'cemu'l-Evsat]

Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Hacı olan kişi bağışlanır; hacı­nın, kendisine Allah'tan rahmet dilediği kişi de bağışlanır." [Bezzâr]

İbni Abbas radıyallahü anh'dan: Dedi ki: "Ey Oğullarım, Mekke'den yaya olarak hacca çıkın. Dönerken de yaya olarak dönün. Çünkü ben Allah Resulü sallallahü aley­hi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum: "Binekle hacca giden kişi için, bineğinin her adım atışında yetmiş sevap vardır. Yaya gi­den hacının her attığı adım karşılığında yedi yüz sevabı olur. Hem de harem sevabı." Denildi ki: "Ey Allah'ın Resulü, harem sevapları nedir?" "Bir sevabın yüz bin sevap olduğu sevaplar­dır" buyurdu. [Bezzâr ve Taberanî, Mu'cemu'I-Kebir vel-Evsat]

Ebû Hüreyre radıyallahü anh'dan: (Allah Resulü sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bu Beyt'i (Kâbe’yi), haram kazançtan elde ettiği para ile ziyaret ederse, Allah'ın itaatinin dışında olur. Böyle bir insan, hacca niyet edip, ihrama bürünerek bineğinin üzengisine ayağını basıp devesini dehledikten sonra «Lebbeyk Allahümme lebbeyk!» derse, gökten bir münâdî şöyle seslenir: «Sana ne lebbeyk ve ne de sa'deyk olsun. Çünkü senin kazancın haramdır, azığın da haramdır. Bine­ğin de haramdır. Hiçbir sevap almadan gü­nahları yüklenerek dön! Hoşuna gitmeyecek şeyle karşılaşacaksın.»

Ama kişi helal para ile hac yolculuğuna çıkıp bineğinin üzengisi­ne ayağını basıp, «Lebbeyk Allahümme lebbeyk!» derse, Gökten bir münâdî şöyle nida eder: «Lebbeyk ve sa'deyk. Sana cevap ver­dim, seni kabul ettim; çünkü senin deven he­lâl, elbisen helâl, azığın da helâldir. Haydi çok büyük sevaplar elde ederek, hiçbir güna­ha girmeyerek dön. Seni sevinderecek şeyle karşılaşacaksın." [Bezzâr]

Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah Teâlâ buyuruyor: «Eğer ben bir kuluma sıhhat ve afiyet ihsan edip, rızkını da bol verdiğim halde her dört senede bir bana gelmezse o, gerçekten mahrumdur»." [Taberanî, Mu'cemu'l-Kebîr'de ve Ebû Ya'lâ.]

Ali radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Kim kendisini Beytullahilharâm'a ulaştıracak binek ve azığa mâlik olup da haccetmezse, ister Yahudi, isterse Hıristiyan olarak ölsün (onun için fark etmez)." Çünkü Allah şöyle buyurmuştur: "Oraya yol bulabilen insana Allah için haccetmesi gere­kir." (Âl-İ İmrân 97) [Tirmizî]

Ebû Ümâme radıyallahü anh'dan: (Allah Resulü sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu:) "Her kimi, açık bir ihtiyaç, ya da zalim bir sultan, yahut alıkoyan bir hastalık (haçtan) alıkoymadığı halde hac yapmadan ölürse, artık isterse Yahudi olarak, isterse Hı­ristiyan olarak ölsün fark etmez." [Dârimî]

İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "İslâm da (gücü yettiği halde) hac yapmamak yoktur." [EbûDâvud]

İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Kim hac yapmak isterse acele et­sin."[EbûDâvud]

Câbir radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e umre hakkında: "Umre vacip midir?" diye sordular: "Hayır! Ancak umre yapmanız fazi­letli bir ameldir" buyurdu.

İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan:

O "Ve etimmû l-hacce ve'l-umrete lillahi (Başlamış olduğunuz hac ve umreleri ta­mamlayınız)" âyetini (Bakara 197) okurdu da sonra şöyle derdi: "Eğer (insanlara) güç gele­ceğini bilmeseydim, bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duyma­dığım halde, umrenin vacip olduğunu söyler­dim." [Rezîn]

İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den: Malı bulunan evli bir kadının hacca git­mesine kocası izin vermemiş ve bu husus kendisine sorulunca, şöyle buyurmuş: "Ka­dın, kocasından izinsiz gidemez." [Taberânî, Mu'cemul-Evsat]

 

Sponsor