İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

ELFAZI KÜFÜR

 

 kelimlerrr.jpg

 

KÜFÜR LAFIZLARI

Bu mesele çok mühim olduğundan burda biraz bahsedeceğiz.

İrtidat, dinden dönmek demektir. Bunun sebebi olan şey ekserde ağızdan çıkan sözlerdir. Bazı fiiller de varki, onların işlenmesinde tevil kabul edilmez, mesela kişinin kafirlere ait olan ibadet eşyalarını giyinmesi, bele zünnar (papazların bağladığı bel kuşağı) bağlamak, puta tazim etmek, Kur’ana hakaret etmek gibi.

Ana hatlarıyla küfrü gerektiren şey dört tanedir.

1-İnkar. İslamın kati bir hükmünü inkar.

2- İstihfaf. İslamın hükümlerini hafife almak.

3- istihza. İslamın hükümleriyle alay etmek, dalga geçmek.

4- İstihlal. Kati olan bir haramı helal saymak (veya helali haram saymak.)

Bu durumlarda kişi dinden çıktığından daha evvel yaptığı ibadetleri silinir, tevbe eder ve islama girerse yapmış olduğu haccını iade etmelidir. Küfür halinde iken hanımından boş olmuş olur, bu hallerde hanımı ile cima etse zina etmiş olur. Eğer bunun neticesinde çocuk olsa veledi zina olur. Tevbe ettiğinde nikahını da tazelemesi gerekir.

Bu kişinin tevbesinde adet şeklinde kelime-i şehadeti okuması ona fayda vermez, belki söylediği sözlerden ve kötü itikattan tamamen dönmesi gerekir. Bu güb için küfür sistemlerine (demokrasi, laisizm, faşizm v.s.) iman etmiş bir kişinin, islama girmesi bütün bu kötü itikadlarından ve sözlerinden tamamen tevbe ederek kelime-i şehadeti okuması gerekir.

Kasıtla küfür kelimesini söyleyenin imanı yok olur, tevbe etmekle ve imanını tazelemekle emredildiği gibi nikahını da (şahitler huzurunda) tazelemekle emredilir. Hataen küfür sözünü söyleyen mü’mindir, imanı sabittir, fakat istiğfar etmekle emredilir.

Kadın küfür sözünü söylerse, alimlerin ekserisi nikahın fasit olduğunu söylerler ve nikahın yenilenmesi gerektiğine hükmederler.

Küfürden korunmak için sabah-akşam şu duanın okunması tavsiye edilir:

 

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

 “Allahım! Ben, bildiğim halde birşeyi sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şeylerden de senden mağfiret talep ederim. Muhakkak sen, gayıbları bilensin.”

Bütün bu meselelerde, bir yönden kişiyi kurtarmak mümkün ise o tarafa itibar edilerek kişinin müslüman olduğuna fetva verilir, küfrüne hüküm verilmez.

Kişi oynayarak, dalga geçerek küfür kelimesini söylerse, o kişinin  kafir olduğundan ihtilaf yoktur, itikadına bakılmaz. Hataen veya zorlanarak söylemişse müslümandır.

İmamı A’zam rahmetullahi aleyh der ki “Kendime, kimsenin küfrüne fetva vermemeyi lazım getirdim.”

Bu durumda ehli sünnet vel cemaat mezhebinin görüşlerini insanlara öğretmenin ne kadar lazım olduğunu anlamış oluyoruz.

Her kim, küfrünü gizlese veya küfre yönelip onu kast etse kafirdir. Herkim, dili ile isteyerek (zorlanmadan) küfür kelimesini söylese, kalbinde iman dolu olsa yine kafirdir, zira kafirin küfrünü sözü ile biliriz, isteyerek küfür sözünü söyleyince insanların ve Allahın katında kafir olur.

Kişinin kalbine bazı küfür sözleri gelse de bunları söz ile konuşmasa, bu durum halis imandır. Vesveseye kapılmadan onları def eder.

Bir müddetten sonra kafir olmayı kast etse, o anda kafir olur.

Kişinin kendisi için küfre razı olması ittifakla küfürdür. başkasının küfrüne razı olması, onu güzel görüp cevaz vermesi durumunda küfür olur. Ancak o kişi zalim olup onun ceza görmesi ve Allah tarafından ondan intikam alınması için kafir olmasını istemek küfür değildir. Buna göre, Allahın intikamını alması için zalimler hakkında kafir olarak ölmeleri için beddua edilebilir.

İnsanlara küfür kelimelerini söylemeleri için öğretenler de kafir olur. Aynı şekilde kadının kocasından boşanması için ona küfür kelimesini söylemesi için öğretenler de kafir olur.

Bir Yahudi veya Hıristiyan, ‘Lâ ilâhe illellah’ dese, fakat ‘Muhamme dur-resulullah’ demese, müslüman olmaz.

Bir mecusi / putperest, Sallallahu aleyhi ve sellem demekle müslü-man olmaz.

Müslümana karşı ‘Senin dinin haktır’ diyen kafir, müslüman olmaz.

Allah için mekan isbat etmek, bir cihette olduğunu söylemek küfürdür. Allah insafla oturdu veya insafla kalktı dermek küfürdür, zira Allahu Tealayı beşer vasıflarıyla vasıfladı.

“Eğer dün şöyle şöyle yaptııysam kafir olayım” dese ve o şeyi yaptığını bilse bu küfürdür, zira bununla küfrüne razı oldu.

Ayın etrafında halka şeklinde bir tabaka görünce “Yağmur yağacak” deyip alet veya bir alamet olmadan gaybı iddia etse küfür olur. Bu zamanın hava tahminleri aletler ve bazı alametlerle olduğundan gaybı bilmek değildir.

Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul edip son peygamber olduğunu tasdik etmezse müslüman olmaz.

Filancı peygamber olsaydı ona iman etmezdim derse kafir olur. Hızır ve Zül-Kifl aleyhimesselamların peygamber olmasını inkar küfür değildir, zira peygamber olmalarında ihtilaf vardır.

Fasık birisine “Namaz kıl, namazın tatlılığını bulursun” dese, o fasık ta ona cevaben “Namazı terk et, terk etmenin tatlılığını / zevkini bulursun” dese kafir olur.

Namaz kıl denilen kişi, Allah benim malımı noksan etti, bende onun hakkını noksan edeceğim (kılmam) dese kafir olur. Namaz kıl, diyene karşı, sabret Ramazan gelince kılarız diyen de kafir olur.

Alimin veya Hazreti Ali’nin (radıyellahu anhu) soyundan gelen Seyyidlerin ağzına küfreden kafir olur, hanımından boş olur.

İlim kitaplarına hakaret etmek te küfrü gerektirir.

Şeriata gidelim denilen kişi, ben gelmem derse bakılır, eğer şeriat ile inatlaşmak içinse kafir olur, davalaşmaktan sakınmak içinse kafir olmaz.

Kafirin cennette mi, yoksa cehennemde mi olduğunu bilmiyorum, diyen kafir olur.

Hıristiyan, yahudiden daha iyidir diyen kafir olur, zira kötülüğü kesin sabit olan bir kafire iyi demiş oldu, ancak hıristiyan yahudiden daha az şerlidir denilir. (Buna ehven-i şer denilir. Bu durum siyasi parti meselerinde geçerlidir. Küfür nizamının içinde islama en yakın olanı desteklemek ancak, ehven-i şer kabilinden olur.)

Biri küfür kelimesini söylese, diğerleri de ondan gülseler, hepsi kafir olurlar, ancak o söz mutlaka insanı güldüren bir söz ise, bu durumda kafir olmazlar. Bu tehlikeden dolayı televizyonlarda, filimler ve piyeslerde yapılan güldürücü şeylerde itikadla alakalı hususlar hafife alınırsa son derece sakınmak gerekir, aksi takdirde olaya iştirak eden herkes kafir olur, zira hadisi şerifte bildirildiğne göre kişiler, akşam mü’min olup sabaha kafir çıkacaklar, sabah mü’min olup akşama kafir döneceklerdir.

Küfür bayramlarına ve merasimlerine tazim ile katılmak, tebrik etmek, hediye vermek küfürdür. O gün bir şey yemek ve içmek küfür değildir, fakat onlara tazim için verilecek bir yumurta bile kişinin küfrüne sebeb olur.

Mecusilerin şapka-fes gibi eşyasını giyinmek küfürdür, ancak sıcak veya soğuktan korunmak için giyilebilir. Bu gibi kıyafetlerde asıl tehlike, kafirlere benzemek niyeti ile olursa küfür olur. Benzemek kastı yoksa, niyetine göre haram veya mubah olur.

Bu gibi meseleler sadece insanları korkutmak için değil, belki kesin hükümler bu şekilde beyan edildiği için sizlere bazılarını aktardık. Allahu Teala, sizi ve bizi, dilimizin kaymasından, hata veya unutarak küfür kelimesi konuşmaktan muhafaza eylesin. Peygamberi Muhammed aleyhisselam hürmetine… Âmin!

 

Sponsor